Usługi


Nasze usługi


Audyty środowiskowe

Przeprowadzanie audytów środowiskowych wraz z raportami (zgodnie z wymaganiami Normy ISO 14001).


Zgodność z przepisami

Monitorowanie i uaktualnianie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. Identyfikacja obowiązujących wymagań prawnych oraz informowanie o istotnych zmianach mających bezpośredni wpływ na dany podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Pomoc przy ich stosowaniu.


Gospodarka odpadami

Prowadzenie pełnej ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów. Prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów (KPO – Karty Przekazania Odpadu, KEO – Karty Ewidencji Odpadów). Monitorowanie ilości i rodzaju wytworzonych odpadów zgodnie z wydanym pozwoleniem.


Opłaty

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego lub innych instytucji związanych z emisją gazów do powietrza (np. KOBIZE).

 • opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz KOBiZE,
 • opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • opłaty za pobór wód,
 • opłaty za składowanie odpadów.

Dokumenty środowiskowe

Przygotowywanie wniosków:

 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wnioski o wydanie pozwolenia na zbieranie i transport opadów,
 • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • prowadzenie stosownych ewidencji i obowiązków statystycznych (np. GUS).

Raporty środowiskowe

Przygotowywanie raportów środowiskowych:

 • raportowanie i sprawozdawczość do odpowiednich organów ochrony środowiska,
 • prowadzenie wykazów zawierających dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
 • sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami,
 • sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,
 • sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE).

Wsparcie

Reprezentowanie firmy przed organami kontroli, inspekcją ochrony środowiska:

 • wsparcie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych, audytach jednostek certyfikujących,
 • wsparcie w kontrolach organów ochrony środowiska,
 • pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • opracowanie zaległej dokumentacji.

Szkolenia

Przeprowadzanie szkoleń głównie o tematyce środowiskowej:

 • obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
 • gospodarka odpadami,
 • wymagania systemu ISO 14001,
 • audyt środowiskowy w przedsiębiorstwie.